Obecné informace

1. Provozovatelem internetových stránek www.antispygadgets.com je Ing. Jakub Ryba, se sídlem Lhenická 3, České Budějovice, IČ 76540685 (dále jen „provozovatel”).

2. Provozovatel na internetových stránkách www.antispygadgets.com poskytuje informace o produktech, které lze opatřit brandingem. Zájemci, kteří vyplní webový formulář souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem kalkulace.

3. Zákazník může kdykoli zrušit souhlas se zasíláním informačních sdělení zasláním e-mailu na info@antispygadgets.com s textem, že si nepřeje, aby mu byla taková sdělení nadále zasílána.

4. Informace uvedené na internetových stránkách www.antispygadgets.com nebo v informačních sděleních nejsou návrhem na uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 an. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Ochrana osobních údajů

1. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zákazník souhlasí předáním jakýchkoli svých osobních údajů provozovateli se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi provozovatele a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků provozovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují případy stanovené zákonem.

Závěrečné informace

1. Zákazník ani žádná třetí osoba není oprávněna šířit informace uvedené na internetových stránkách www.antispygadgets.com nebo v obchodních sděleních pro komerční účely nebo tyto užít v rozporu se zákonem.

2. Zákazníkem ve smyslu uzavření smlouvy není žádném případě spotřebitel.

3. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu ani za vady produktu způsobené nesprávnou manipulací či nepřiměřeným nebo nevhodným zacházením se zakoupenými produkty. Nesprávnou manipulací se rozumí zejména manipulace, která je v rozporu s návodem k použití a nebyl-li k produktu návod k použití přiložen, pak se jí rozumí manipulace, která je v rozporu se všeobecným způsobem užívání produktu. Není-li zákazníkovi jasné, jakým způsobem se produkt užívá, je povinen se obrátit na prodávajícího, který poskytne zákazníkovi dodatečné informace.

Tento dokument je platný ke dni 25. 6. 2019